Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov vzmysle § 19 zákona č. 18/2018 oochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ:
Yacht Travel, s.r.o.
Hlinská 27,
01001 Zilina
Slovakia,
Europe IČO: 36430773

Kontaktné údaje:
Tel.:+ 421 41 56 22210
Fax: + 421 41 56 21366
Mob.: + 421903308 133
http://www.YachtTravel.sk
e-mail: info@YachtTravel.sk

Prevádzkovateľ týmto informuje svojich klientov so spracúvaním ich osobných údajov vo svojich informačných systémoch:

1. Prenájom lodí, kurzy

Účel spracúvania - Evidencia klientov za účelom poskytovania dovolenkových pobytov, prenájmu lodí aorganizovanie kurzov a jachtárskych súťaží.

Rozsah spracúvania osobných údajov:
Meno Priezvisko
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Druh dokladu totožnosti
Číslo dokladu totožnosti
Štátna príslušnosť
e-mail
telefónne číslo
fotografia kapitánska
licencia – doklad

Právny základ spracúvania: zmluvný vzťah

Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté partnerskej cestovnej kancelárii prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii, ak pri ceste klienta do tretej krajiny bude nutný prenos OU, prevádzkovateľ musí identifikovať primerané záruky prenosu.

2. Marketing

Účel spracúvania – Marketingové služby podporujúce obchodné činnosti spoločnosti
Rozsah spracúvania osobných údajov:
meno priezvisko,
adresa (ulica, číslo ulice, PSČ, mesto, štát)
telefón,
e-mail

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutých osôb

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu sich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžet dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov – po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované

Osobné údaje z informačného systému marketing nebudú poskytnuté inému prevádzkovateľovi a nebudú prenášané do tretích krajín. Prevádzkovateľ prehlasuje, že získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
YouTube Google+
Facebook
Opýtajte sa
Stránka Ochrana osobných údajov
Meno
Priezvisko
Telefón
Email
Text
  Odoslať Zavrieť